بحث ما در مورد hoofed عنکبوت با بنیانگذار پرت لباس