ویژه برنامه دانشجویی یک شب در جبهه با حضور وزیر علوم در منطقه هورالعظیم