خواندن به کشف پاریس سن ژرمن پس از یک تهدید توسط اتحادیه اروپا