فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران از صنعت خودرو آغاز شد به بازار