شاهرخ واجد شرایط برای دریافت: نامه کمیته ملی المپیک در مورد تیراندازی در کامپایل خطا