این جان های محلی و ترکیبات/ ثبات مرغ در روز عاشورا عاشورا