پزشکیان: دخترم ماهیانه 4 میلیون حقوق دریافت می کند