یک بار دیگر یک همه پرسی در کردستان عراق است. رژیم صهیونیستی است