آدولف toload; داستان باور نکردنی از موفق ترین آمریکایی باد نابود مدرسه جنگ سرد [قسمت اول]