نقض غرض سانسورکنندگان: استفاده تبلیغاتی عوامل "مصادره" از رنگ شدن موهای بازیگرشان روی پرده سینماهای مشهد+ مقایسه دو تصویر