زنگنه: «نفت ملي» يعني توانايي انجام كارهاي بزرگ را داشته باشيم