اسپالتی: مثل یک تیم واقعی به دنبال پیروزی به هر قیمتی بودیم