۸ گوجه فرنگی ایران در بازی های ترکمنستان مخالفان بارسلونا