است نتانیاهو به کابینه در مورد همه پرسی در کردستان