عربستان سعودی rggi وارد تهران برای برگزاری یک مراسم تشییع جنازه خدمات در سه استان