ظرفیت و توانایی دانشگاه آزاد در خدمت طرح مهارتی سربازان قرار می گیرد