نوع جدید از ابر رایانه ها می تواند بر اساس سحر و جادو گرد و غبار' ترکیبی از نور و ماده