سیستم تشخیص چهره ، آغاز نسل جدیدی از سنسور زندگی است.