مدیر عامل جدید از رانندگان تاکسی برای اشتباهات لندن من فکر کردم: بی عیب اما شما لازم نیست استفاده کنید!