به خصوص برای انتخابات به شورای وزیران در مورد همه پرسی در کردستان عراق