ایران یازدهم-بزرگترین تولید کننده اتومبیل در جهان است ؟