فروش ۲ میلیون SAR بین کتاب در نمایشگاه کتاب لرستان