Waymo روشن آن را در واقع می خواهد از 1.8 میلیارد از بارگذاری