همه پرسی در کردستان به پروژه جهان مدرن غربی به دوران sadas/ رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد ناآرامی در منطقه به عنوان یک کل