تاریخ برگزاری جلسه مذاکرات شورای رقابت را تعیین می کند