تصاویر/ گلوله بادران در پایان هفته ششم از لیگ آزادگان