Jopwell را افزایش می دهد $7.5 میلیون دلار برای پیشبرد ماموریت خود برای تنوع بخشیدن به شرکت های