سفیر اتحادیه اروپا: مرگ از برج آسیب می شود/ سفیر فرانسه; آماده به همکاری در برخورد با سیاست منطقه ای ایران/سفیر آلمان; نمی توانید فکر می کنم در برج آیا ممکن نیست/ سفیر بریتانیا ...