میک مکدرموت: من یک معلم حل و جهان/ داور و حریف به ما کمک کند. ما thahim