دامپزشکی به وزیر آموزش و پرورش در مورد کشتار یک گوسفند در مدرسه