مدال نقره برای تبادل جوانمردی در جام جهانی تیراندازی با کمان برای معلولان