گرفتاری تولیدکنندگان از بی توجهی بانک ها به دستور کابینه