تصادف پژو ۲۰۶, New Jersey, محمد آباد عرب" ۴ داستان های علمی تخیلی بود