تغییر در محل برگزاری نشست ایران و توگو/ دوباره در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ملی