دقیق مثل ستاره “پرسپولیس” ؛ این ستاره رو دست پسر “برانکو” زد!