این برنامه از مقررات دولت اشتباه است و زمان التیام و / دایی: ذوب آهن در این سال سه تیم برتر هستند