تهمت می خواهد وزارت آموزش و پرورش به ارتکاب 200 میلیون دلار در هر سال به آموزش علوم کامپیوتر