بدشانسی دلیل منجر به عدم استقلال/بازیکنان آماده به